Paper Information


Title ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠴᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠤᠷᠴᠠ᠂
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ; ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ; 《 ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠤᠷ》 ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ
Abstract ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 30ᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠨᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠬᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠯᠤᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn