Paper Information


Title ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠋ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
Creator ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
Keyword ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ; ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
Abstract ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ  ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ ᠰᠤᠪᠢᠵᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠤᠾᠠᠭᠳᠠᠾᠤᠩ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠳ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠳᠡᠰᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠢᠷ ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭᠳᠠᠰᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠦᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠲᠤᠪᠤᠢᠮ ᠠᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn