Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠤᠨᠲᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ;ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠲᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn