Paper Information


Title ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤᠼ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ
Keyword ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ; ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; 《ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ》; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 《 ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ》 ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn