Paper Information


Title 《 ᠭᠤᠷᠪᠡ ᠵᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ》 ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠠᠭ᠋ ᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ
Keyword 《 ᠭᠤᠷᠪᠡ ᠵᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ》᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰᠴᠢᠯᠡᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠡᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ《 ᠭᠤᠷᠪᠡ ᠵᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ》 ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠤᠯᠡᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠮ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠤᠡᠢᠰᠢᠬᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠡᠡᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠡᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠤᠭ᠋ ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠵᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠡᠴᠨ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn