Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ《 ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢᠷᠠᠨ》 ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠣᠳᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌;ᠴᠢᠮᠠᠭ᠌
Keyword 《 ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢᠷᠠᠨ》;ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠯᠡᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠠᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠢᠴᠢ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ《 ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢᠷᠠᠨ》 ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠤᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠨᠠᠭᠠᠭᠲᠤ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn