Paper Information


Title ᠱᠦᠽ ᠤᠨ 《 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠢᠯᠲᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠤᠭᠤᠰ
Keyword ᠱᠦᠽ; ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨᠪᠦᠲᠦᠴᠡ; ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract 《 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠢᠯᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ》 ᠬᠡᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠸᠧᠪᠸᠷ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠡᠯᠴᠦᠳ ᠪᠠ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ《 ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ 《 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠢᠯᠲᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠱᠦᠽ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn