Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ; ᠬᠦᠯᠦᠭ; ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢ
Abstract ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠮᠤᠩ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠠᠡᠳᠦᠪᠲᠤ ᠢᠠᠷᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn