Paper Information


Title ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪ᠂ ᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ
Keyword ᠪ᠂ ᠪᠠᠲᠤ; ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ;ᠪ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ; ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠪ᠂ ᠪᠠᠲᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠤᠮᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪ᠂ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ( ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ) ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠯᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn