Paper Information


Title 《ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠡᠬᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠡᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠰᠠᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword 《 ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠡᠬᠡ; ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
Abstract ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ《 ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ《 ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ᠂ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠯᠤᠤᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn