Paper Information


Title 《ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠤᠰ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ
Creator ᠰᠣᠳᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠤᠰ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ;《 ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠤᠰ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ 《 ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠤᠰ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ《 ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠵᠤ᠂《ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn