Paper Information


Title ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ
Creator ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ;ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠶᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠡᠢᠳᠡᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 《ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠡᠯᠪᠡ᠂
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn