Paper Information


Title ᠭ᠌᠂ ᠨ ᠫᠤᠲ᠋ᠠᠨᠢᠨ ᠤ 《 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ  ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠡᠴᠢᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ; ᠭᠦᠢ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠭ᠂ᠨ᠂ ᠫᠤᠲ᠋ᠠᠨᠢᠨ; 《 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》; ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭ᠂ ᠨᠠ ᠫᠤᠲ᠋ᠠᠨᠢᠨ ᠤ  《 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠨ ᠮᠡᠴᠢᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠯᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ  ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn