Paper Information


Title ᠰᠢᠨ ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ 30ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠦᠯᠦᠪ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn