Paper Information


Title ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ; ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ; ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠢᠴᠢᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠯᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠠᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠴᠢᠩ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠦᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃.
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn