Paper Information


Title 《 ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠣᠳᠤᠷ》 ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
Creator ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
Keyword 《 ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠣᠳᠤᠷ》;ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ
Abstract ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠤ ᠬᠡᠯᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨᠲ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃《 ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠣᠳᠤᠷ》  ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠣ ᠠ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠤᠮᠠᠬᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠬᠢᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠡᠰᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn