Paper Information


Title 《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ》ᠪᠠ 《 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠌ ᠡ ᠤᠬᠢᠯᠡᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ》 ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠤᠤ ᠡ
Keyword 《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ》; 《 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠌ ᠡ ᠤᠬᠢᠯᠡᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ》 ; ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠪᠡᠷ 《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ》᠋ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ(1863) ᠤ 9 ᠰᠠᠷ ᠡ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠤᠨ(1865)᠋ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠵᠢᠵᠦ ᠲᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠪᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ 《 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠌ ᠡ ᠤᠬᠢᠯᠡᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ》᠋ ᠋ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ(1877)᠋ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠳᠡᠭᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn