Paper Information


Title ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ; ᠨᠠᠷᠠᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ
Keyword ᠰ᠂ ᠶ᠂ ᠨᠸᠺᠯᠢᠦᠳᠦᠸ; ᠲᠤᠤᠯᠢ 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》; ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ; ᠰᠤᠷᠠᠭ
Abstract ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠡᠶ ᠠ 2016ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠤᠰᠺᠸᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ᠂ ᠰ᠂ ᠶ᠂ᠨᠧᠺᠯᠦ᠋ᠳᠤᠸ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠢ 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠᠨᠨᠠ ᠽᠠᠨᠳᠢᠨᠠ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn