Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ —ᠡ᠊᠂ ᠤᠶᠤᠨ᠂ ᠰ᠂ ᠤᠳᠪᠠᠯᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〕 ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ; ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ; ᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ
Abstract ᠰᠤᠼᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠢᠬᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠭᠡᠷᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ 《 ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ》 ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠲᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn