Paper Information


Title ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠵᠢ ᠡᠩᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶ ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Creator ᠴ᠂ ᠷᠤᠯᠮᠠᠵᠠᠪ
Keyword ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠵᠢ ᠡᠩᠭᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ ᠠ; ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠬᠡ
Abstract ᠡᠾᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠸᠩᠳ᠋ᠸ ᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠵᠢ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ ᠠ(普宁寺)ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ(1755) ᠳ᠋ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠸᠠᠴᠢ ᠬᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠮᠶᠸ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠳᠤ ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠵᠢ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠪ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠨᠢ 《 ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠵᠢ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠵᠢ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠢᠶ ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠵᠢ ᠡᠩᠭᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠵᠢ ᠡᠩᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn