Paper Information


Title ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠤᠷᠴᠠ
Keyword ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ᠂ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ᠃
Abstract ᠦᠪᠦᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠯᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠭᠤᠳ ᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠨᠢ 16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 40 ᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠢᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠲᠤᠨ  ᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ 16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠲᠤᠭ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠭᠤᠳ ᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠬᠠᠳ ᠬᠦᠪᠬᠦᠨ ᠤᠪᠠᠰᠢ ᠤᠢᠵᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠶᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn