Paper Information


Title ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠷᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠶᠠᠨᠵᠢᠮ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠠᠳᠠᠰᠤ
Keyword ᠶᠠᠩᠵᠢᠮ ᠠ; ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ; ᠲᠦᠷᠢ; ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ
Abstract ᠤᠷᠠᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠠᠨᠵᠢᠮ ᠠ  ᠶᠢᠨ 《 ᠬᠠᠩᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ᠂ 《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn