Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠎-ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ( ᠨᠢᠭᠡ)
Creator ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠬᠤᠲᠠ; ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ
Abstract 2001ᠡᠴᠡ 2015ᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ《 ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ》 ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ=ᠤᠨᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠡᠶᠡᠰᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠦ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn