Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ
Creator ᠪᠢᠯᠢᠭᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠲᠦᠷᠬᠦ  ᠵᠢ ᠱᠤᠭᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn