Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠯᠤᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠰ
Creator ᠠᠯᠢᠮ ᠠ; ᠳ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword 《 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ; ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠩ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠯᠤᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠤᠪᠤᠢᠮ ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ=ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠭᠠᠭᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠲᠠᠯ  ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn