Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠰᠠᠢᠨ᠋ᠨ᠋ᠤᠴᠠᠷᠠᠯᠲᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠨ᠃ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠢᠡᠯᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠭᠦᠰᠲᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn