Paper Information


Title ᠤᠯᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠤᠨᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠤᠯᠠᠯᠵᠢ
Keyword ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ;ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ; ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠡᠩᠨᠨᠡᠭᠡ
Abstract ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠢᠵᠢᠵᠦ ᠭᠦᠭᠵᠢᠨ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠠᠢᠷ ᠠ ᠬᠠᠮᠠᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn