Paper Information


Title ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ᠤᠨ 《ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠨᠠᠢᠷᠰᠠᠭ
Keyword 《 ᠴᠠᠳᠠᠢᠭ》 ; 《ᠫᠠᠨᠴᠠᠳ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠ
Abstract 《 ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ 》 ᠪᠤᠯ ᠫᠠᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《 ᠴᠠᠳᠢᠭ》᠂ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《ᠮᠠᠭᠸᠠᠰᠲ᠋ᠤ᠋ ᠠᠸᠠᠳᠠᠨᠠ》᠂ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ 《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ 《 ᠫᠠᠨᠴᠠᠨᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠢᠮᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠲᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn