Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠎ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ
Creator ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ
Keyword ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠦᠶᠡᠴᠢᠯᠠᠯ; ᠤᠤᠷ ᠴᠣᠭᠴᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠠᠯᠯ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠯ(1902-1946ᠣᠨ)᠂ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ(1947-1978ᠣᠨ)᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠢᠳ᠋ᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠲ᠋ᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯ(1979 -2000)᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠴᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠯ(2001ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ᠎) ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠦᠶᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠷ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ᠂ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn