Paper Information


Title ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠳ ᠲᠠᠶᠠ
Keyword ᠬᠠᠯᠯᠢᠮᠠᠭ; 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》;ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ
Abstract ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳ᠋ᠸᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠠᠮᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠯᠦᠩ ᠹᠦ᠋ ᠰᠸ ᠬᠡᠢᠢᠳ  ᠤᠨ 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》 ᠶᠢᠨ《 ᠰᠢᠷᠠᠢᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠨᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ  ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠠ《 ᠲᠤᠬᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠠᠩ ᠲᠤᠯᠮᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠡᠨᠳᠡᠬᠦᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠳᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn