Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠯ
Creator ᠴᠸᠨ ᠦᠷᠡᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ; ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠯ
Abstract ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯ ᠠᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠠᠤᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠬᠡᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠦᠵᠡᠭᠲᠡᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ(ᠲᠤᠭᠤᠢ) ᠬᠡᠣᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn