Paper Information


Title 《 ᠨᠦᠷᠦᠭᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Creator ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ
Keyword 《 ᠨᠦᠷᠦᠭᠡ》; ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ; 《 ᠪᠤᠳᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ》
Abstract ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠠᠮᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠠᠭ᠂ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠨᠦᠷᠦᠭᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠬᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠴᠦ ᠠᠪᠠ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠠᠮᠠᠨᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠰᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn