Paper Information


Title ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠲᠡᠬᠦ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ
Keyword ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ;《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》; ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ
Abstract ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《 ᠭᠤᠪᠷᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ  ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠡᠯᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ ᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢᠦᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn