Paper Information


Title 《 ᠳ᠋ᠠᠨᠱᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠪᠴᠢᠭ ᠲᠡᠭᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠲᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ; ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ
Keyword ᠳ᠋ᠠᠨᠱᠠ; ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠡᠷ ᠠ; ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ  ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠠᠨᠱᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠠᠮᠲᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠢᠨᠲᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠳᠭᠠᠬᠤᠼ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn