Paper Information


Title ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠭᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠦᠰ; ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠬᠠᠪᠤᠷ; ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠢ
Abstract 《 ᠬᠠᠪᠤᠷ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 《 《 ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ》᠃ 《ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》᠂《 ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ》᠂ 《ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ》᠂《 ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ》᠂ 《 ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ《 ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn