Paper Information


Title ᠠ᠊ ᠤᠳᠼᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠲᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠴᠸᠩ ᠿᠸᠨ; ᠪᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ
Keyword ᠠ᠊《 ᠤᠳᠽᠠᠷ᠋; ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ; ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Abstract ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠴᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠ‍᠂ ᠤᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠲ ᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠲᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn