Paper Information


Title ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ《ᠭᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠰᠠᠨ》 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠤᠪᠤᠳ
Keyword ᠭᠡᠰᠡᠷ; ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; 《 ᠭᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠰᠠᠨ 》 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
Abstract ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ《 ᠭᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠰᠠᠨ》 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠦᠪᠷᠮᠢᠴᠡ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠤᠪᠤᠢᠮ ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠮ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ᠂ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠯᠤᠷᠵᠤᠤ ᠦᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ 17ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 《 ᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ 《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠂ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ 《ᠡᠷᠲᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠤᠨ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠪᠠᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠢ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠯᠤᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ  ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn