Paper Information


Title ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠰᠠᠢᠨᠨ᠋ᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ; ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮ; ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠤᠲᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠩᠠᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn