Paper Information


Title 《 ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠤᠭᠤᠨᠠᠭ
Keyword 《 ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ》; ᠣᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ; ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ
Abstract 《 ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ》 ᠪᠤᠯ 10ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ《 ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》᠂ 《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ 《 ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》᠂ 《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠲ ᠤᠪᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn