Paper Information


Title 《 ᠨᠠᠬᠢᠶ ᠠ 》 ᠳᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ
Creator ᠢᠤᠢ ᠷᠦᠩ
Keyword 《 ᠨᠠᠬᠢᠶ ᠠ》 ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ;1973-2013ᠣᠨ; ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Abstract ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《 ᠨᠠᠬᠢᠶ ᠠ 》 ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠭᠤᠢᠲᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ 《 ᠨᠠᠬᠢᠶ ᠠ》 ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 70ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ2013ᠣᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn