Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠲᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ;ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠲᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠲᠠᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢ᠂ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠤᠨᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠢᠨᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠯᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn