Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠤᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠪᠠ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ
Creator ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠠᠭ᠌; ᠲᠡᠯᠭᠡᠢ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷ ᠪᠠ ᠵᠦᠭ ᠴᠡᠭ; ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠢ ᠰᠢᠲᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠨ ᠤᠶᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠪᠠ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠲᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn