Paper Information


Title ᠬᠠᠯᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩᠨᠠᠷ ᠤᠨᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《 ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ》- ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠹᠤᠩᠴᠣᠭᠴᠡᠷᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠶᠤᠨᠲᠠᠯᠠᠢ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ;《 ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ》;ᠹᠤᠩᠴᠣᠭᠴᠡᠷᠢᠨ ᠸᠠᠩ
Abstract 1910ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠠᠮᠤᠨ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠤᠩᠴᠣᠭᠴᠡᠷᠢᠨ ᠸᠠᠩᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠴᠢ ᠲᠦᠰᠦᠮᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠵᠢᠪᠴᠤᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠨᠳᠤᠭᠲᠤᠯᠮ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠳ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《 ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ》 ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠢᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn