Paper Information


Title 《ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ 》 ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠬᠢ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ
Creator ᠤᠶᠤᠨᠬᠡᠰᠢᠭ᠌
Keyword ᠬᠦᠰᠡᠬᠦᠢ; 《ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ》; ᠣᠳᠤ ᠴᠠᠭ; ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠴᠠᠢ ᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠤ᠂ 《 ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ᠃ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠤᠤᠤᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ 《 ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn