Paper Information


Title ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ; ᠴᠠᠩ ᠵᠢᠶᠸ
Keyword ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ; ᠬᠢᠴᠡ ᠬᠯᠡᠪᠡᠷᠢ; ᠰᠢᠨᠡᠳᠦᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠭᠷ ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠬᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠲᠦᠪ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠦᠭ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠬᠦᠢ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠭᠤᠪᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn