Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠵᠢᠭᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠲᠡᠯᠲᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ; 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ; ᠬᠤᠵᠢᠭᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠲᠡᠯᠲᠦ; ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ
Abstract ᠬᠤᠵᠢᠭᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠲᠡᠯᠲᠦ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ 19ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠳᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠤᠪᠤᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠ ᠠᠶᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠬᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠠᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn