Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯ
Creator ᠴᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ; ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ
Abstract ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡᠳ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨᠡ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠢᠴᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠢ ᠵᠦᠢ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn