Paper Information


Title ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ》 ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠯᠠᠩ
Keyword 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ》᠃᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠋; ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠠᠯ ᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠦᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠶᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠬᠠᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn