Paper Information


Title ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠨ᠂ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ
Keyword ᠨᠠ‍᠂ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ; ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠶ ᠠ; ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ
Abstract ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠤᠯ ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠲᠤ ᠵᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ; ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤ ᠵᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠸ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠨᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ᠋ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤ ᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ《 ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》 ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ ᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ; ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠢ 《ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》 ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn