Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠭᠤᠤ ᠯᠢᠩᠬᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ ᠲᠦᠰᠦᠯ; ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ; ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ; ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ
Abstract ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠢᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠶᠠᠰ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠷᠡᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠢᠢᠰᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡᠮᠯᠲᠣ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn